Паисий Хилендарски

Условия за ползване

 

Всяко лице, което получи достъп до уеб сайта с адрес http://www.istoriata.bg, и до информацията в него,  се съгласява, че приема общите условия за ползване, посочени по-долу. Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайт незабавно.

При ползването на този сайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия, установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. „Ню Ейдж Студио” ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите условия.

„Ню Ейдж Студио” ООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.

1. Общи условия за ползване на уеб сайта

1.1 Потребителят има право да използва този сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани в него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

1.2 Ползването на сайта е по инициатива, воля и за сметка на потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право „Ню Ейдж Студио” ООД или трета страна (където е приложимо).

1.3 „Ню Ейдж Студио” ООД упълномощава потребителя да разглежда, съхранява, копира в електронен вид и отпечатва физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за своя употреба.


1.4 Потребителят няма право да променя, преиздава, публикува, излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без предварително изрично писмено разрешение от „Ню Ейдж Студио” ООД. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или електронна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от „Ню Ейдж Студио” ООД.

1.5 Всяка непозволена употреба на сайта или съдържанието в него (включително, но не само изпращане или предаване на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание, или каквито и да са други материали, които представляват или подстрекават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България) е изрично забранено.

1.6 Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп и променяне на съдържанието в Сайта, е изрично забранено. 

1.7 Потребителят е длъжен да не използва сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.8 „Ню Ейдж Студио” ООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. публикации или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време, без предизвестие.

2. Ограничаване на отговорността

2.1 Цялото съдържание на този сайт се предоставя "такова, каквото е", без каквато и да е гаранция, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не само, наличие, точност, надеждност, актуалност, пълнота.

2.2 Доставчикът е предприел всички разумни мерки, за да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията в сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това „Ню Ейдж Студио” ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта. 

2.3 Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, е изцяло отговорност на потребителя.

2.4 При никакви обстоятелства „Ню Ейдж Студио” ООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не само преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, разположен в него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от „Ню Ейдж Студио” ООД усилия) или на други сайтове, към които сайтът препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато  „Ню Ейдж Студио” ООД е бил уведомен относно вероятността за настъпване на подобни щети.

2.5 В случаите, които не са упоменати тук, отговорностите на „Ню Ейдж Студио” ООД се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.6 Потребителят се съгласява да защитава и пази името на „Ню Ейдж Студио” ООД, неговите длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от  всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от страна на Потребителя или друго лице, имащо достъп до сайта.

2.7 Ползването на този Сайт може да бъде свързано с известни разходи от страна на Потребителя, поради такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. „Ню Ейдж Студио” ООД не следва да дължи на потребителя никакви суми по отношение на всякакви разходи във връзка с ползването на този сайт.

3. Препратки (хипервръзки)

3.1 Сайтът може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този сайт не се наблюдават от доставчика и са предоставени единствено за улеснение на Потребителите. 

3.2 При използването на тези препратки, потребителят разбира, че напуска този сайт. „Ню Ейдж Студио” ООД не носи отговорност за достъпа на или чрез тези външни сайтове, както и по отношение на тях тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тези външни сайтове. 

3.3. „Ню Ейдж Студио” ООД не следва да носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност, директно или индиректно, по отношение на каквито и да било загуби или щети, които са понесени или за които се твърди, че са понесени от потребител във връзка с използването или достоверността на съдържанието, продукти или услуги, налични на такива външни сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта, е изцяло отговорност на потребителя. Потребителите следва да насочат своите претенции директно към администратора или уебмастъра на въпросния външен сайт.

4. Препратки към сайта от други уеб сайтове/страници

4.1 Препратки от трети страници към сайта са допустими, при условие че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения относно възможността да поставите препратка във Вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля свържете се с нас.

4.2 В случай че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от сайта.